Regulamin akcji „Pokażmy co nas łączy!”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Akcja” – akcja „Pokażmy co nas łączy!” prowadzona przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie,

2. „Organizator” - WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul.Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł.

3. „Beneficjent”

4. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji,

5. „Kwota wsparcia” - ostateczna kwota, którą Organizator Akcji zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta, nie większa niż 10 000 zł.

6. „Zgłoszenie” – wysłane za pośrednictwem formularza elektronicznego zdjęcie, na którym widoczny jest uczestnik oraz produkty WAGO, z których korzysta wraz danymi kontaktowymi uczestnika.

7. „Strona internetowa akcji” - https://www.elektrobohater.pl

§2 Postanowienia ogólne

1. Akcja jest organizowana pod nazwą „Pokażmy co nas łączy!”

2. Organizatorem Akcji jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul.Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł.

3. Okres trwania akcji to 17 września – 8 listopada 2018 roku.

§ 3 Zasady Akcji

1. Celami Akcji jest: a) udzielanie wsparcia uczestnikom programu Nasz Nowy Dom - rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, b) budowanie solidarności branży profesjonalnych elektro-instalatorów z osobami, które wymagają pilnego wsparcia.

2. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, po zakończeniu Akcji przekaże Beneficjentowi Kwotę wsparcia, która jest uzależniona od ilości nadsyłanych Zgłoszeń, gdzie pojedyncze zgłoszenie oznacza 10 zł przekazane Beneficjentowi. Maksymalna wysokość Kwoty wsparcia to 10 000 zł. Po otrzymaniu Zgłoszeń na liczbę przekraczającą tę kwotę dalsze Zgłoszenia nie będą miały wpływu na kwotę przyznaną Beneficjentowi.

§ 4 Warunki i zasady uczestnictwa w akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Akcji – zgodę taką należy dołączyć do Zgłoszenia.

2. Aby wziąć udział w Akcji należy w okresie jej trwania:

a) wejść na stronę internetową www.elektrobohater.pl

b ) wypełnić formularz zgłoszeniowy podając swoje prawdziwe dane oraz załączając do zgłoszenia plik ze zdjęciem, na którym osoba dokonująca zgłoszenia korzysta z produktów WAGO

c) każde prawidłowo wykonane Zgłoszenie to 10 zł, które Organizator przekaże Beneficjentowi.

d) Każdy Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do akcji otrzyma specjalną przypinkę reklamującą Akcję.

§5 Dane osobowe uczestników Akcji

1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w tym w szczególności działań marketingowych Organizatora promujących Akcję, wysłania do uczestnika przypinki oraz informacji dotyczących Akcji drogą elektroniczną. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Akcji.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Akcji, podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Akcji mogą być podmioty uczestniczące w wysyłce przypinki do uczestnika Akcji (np. operator pocztowy, kurier).

5. Uczestnik powinien w formularzu zgłoszeniowym wyrazić zgodę na udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek na zdjęciu, w celu przeprowadzenia Akcji, w tym w szczególności działań marketingowych Organizatora promujących Akcję, wysłania do uczestnika przypinki oraz informacji dotyczących Akcji drogą elektroniczną oraz w celu udokumentowania Akcji. Treść zgody, jaka powinna być dołączona do Zgłoszenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wago Elwag Sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek na zdjęciu, w celu przeprowadzenia Akcji, w tym w szczególności działań marketingowych Organizatora promujących Akcję, wysłania do uczestnika przypinki oraz informacji dotyczących Akcji drogą elektroniczną oraz w celu udokumentowania Akcji”.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 5 powyżej, wykorzystanie Zgłoszenia nie będzie możliwe, a tym samym Organizator nie przekaże Beneficjentowi 10 zł za dane Zgłoszenie. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane w czasie prowadzenia Akcji oraz po jej zakończeniu wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom Akcji przysługuje:

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Akcji przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją ze wsparcia Beneficjenta. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Akcji.

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul.Piękna 58a, 50-506 Wrocław.

§6 Prawa autorskie

1. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zdjęcia na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do zdjęć złożonych w ramach akcji przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Zdjęcia mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.

3. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do zdjęcia, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do zdjęcia.

4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do zdjęcia i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.

5. Udział w Akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania zdjęcia w sposób wyżej opisany. Możliwość wspierania Beneficjenta przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem zdjęcia.

6. Uczestnicy zapewniają, że propozycje zdjęcia w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych zdjęć.

§7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji oświadcza, że wykorzystanie zdjęć z jego wizerunkiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie nie będzie naruszać jego dóbr osobistych.

2. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej Akcji. Zmiany nie będą pogarszać sytuacji uczestników Akcji w zakresie praw przez nich nabytych.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.