Zasady konkursu

Doceniając wysiłek i zaangażowanie uczestników akcji „Pokażmy co nas łączy!”, zorganizowaliśmy konkurs na najlepsze z nadesłanych zdjęć.

Ponieważ otrzymaliśmy setki zdjęć, w głosowaniu głównym bierze udział kilkadziesiąt wytypowanych przez nas wspólnie z serwisem ElektrykaPradNieTyka.com.

Głosowanie potrwa 2 tygodnie i zakończy się 23.11.2018.

20 autorów najlepiej ocenianych zdjęć otrzyma atrakcyjne nagrody. Nagroda główna to skrzynka WAGO L-Boxx-Mini. Następnych 6 osób z największą liczbą oddanych głosów otrzyma repliki piłek z Mundialu 2018, a dla pozostałych przygotowaliśmy torby WAGO.

Jak głosować?

1. Głosujesz klikając na serduszko pod zdjęciem

2. Na jedno zdjęcie możesz zagłosować tylko raz.

3. Po kliknięciu w zdjęcie pojawi się opcja udostępnienia zdjęcia na Facebooku.

Regulamin konkursu „Kreatywny Elektrobohater”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kreatywny Elektrobohater”

2. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: WAGO lub Organizator Organizator jest wydającym nagrody w konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, nas stronie www.elektrobohater.pl/konkurs, w dniach 29 października – 23 listopada 2018 roku.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

b) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o. 2.

Z uwagi na fakt, iż Uczestnikiem może być osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z regulaminem Konkursu powinien zapoznać się rodzic albo opiekun prawny. Określone czynności powinny być podejmowane przez rodzica (opiekuna prawnego) albo być przez niego potwierdzone. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zweryfikowania przed wydaniem nagrody czy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych posiada odpowiednią zgodę rodzica/opiekuna prawnego. W tym celu zwróci się do Uczestnika o podesłanie dowodu uzyskania takiej zgody. Niedostarczenie odpowiedniej zgody w terminie wyznaczonym przez Organizatora będzie uniemożliwiało wydanie nagród w Konkursie.

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do akcji „Pokażmy co nas łączy!”, którego elementem jest dodanie zdjęcia, na którym widoczne są produkty firmy WAGO. Zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem strony www.elektrobohater.pl

2. W konkursie może brać udział tylko jedno zgłoszenie jednego uczestnika.

3. W pierwszym etapie konkursu udział bierze 50 Uczestników których zdjęcia w dniu 9 listopada zostaną wytypowane przez WAGO oraz redakcję serwisu ElektrykaPrądNieTyka.com. W drugim etapie konkursu wytypowanych zostanie 20 laureatów, których zdjęcia otrzymają najwięcej głosów na stronie www.elektrobohater.pl/konkurs.

4. Wysyłając Zdjęcie (dalej zwane Materiałem) i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie.

IV. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

– Nagroda główna: (1 szt.) skrzynka L-Boxx-Mini na złączki wraz ze złączkami z serii 221 (nr kat.(60338594), o wartości 250 zł.

- Nagrody drugiego stopnia (6 szt): Pilka nożna adidas Telstar World Cup 2018 Replique- o wartości 88 zł.

– Nagrody trzeciego stopnia (13 szt): Torba turystyczna WAGO o wartości 50 zł.

2. Wraz z nagrodami opisanymi w pkt 1 powyżej, laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu konkursowym do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia konkursu.

3. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody w odpowiedzi na powiadomienie wysłane drogą mailową, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody na adres wago.pl@wago.com.P

4. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy WAGO pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

5. Podsumowanie wyników konkursu i informacja o otrzymaniu nagród zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Facebookowym WAGO.

6. Laureaci konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie ich zgłoszeń konkursowych oraz danych osobowych na oficjalnym profilu Facebook WAGO w celu ogłoszenia wyników konkursu.

7. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, nie może być przekazana przez laureata innej osobie.

8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

V. Wybór zwycięzców

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a. etap I trwa do dnia 08.11.2018 roku

b. etap II trwa od dnia 09.11.2018 do dnia 23.11.2018 roku

2. W etapie I uczestnicy Konkursu dokonują zgłoszeń do akcji „Pokażmy co nas łączy!”, których elementem są zdjęcia. Otrzymane zdjęcia są selekcjonowane przez komisję Konkursową w zakresie spełnienia wymogu tematyki konkursu, a także gdy Zdjęcie nie spełnia wymogów określonych w rozdziale III pkt 4 Regulaminu. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć Komisja wybierze 50, które wezmą udział w etapie II.

3. Wyłaniając zwycięzców etapu I Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników.

4. W drugim etapie, Materiały wybrane przez Komisję Konkursową zostaną poddane głosowaniu użytkowników serwisu www.elektrobohater.pl/konkurs, w terminie od 09.11.2018 do 23.11.2018.

5. Konkurs ma charakter rankingowy. Na zakończenie głosowania, Komisja Konkursowa wyłoni na podstawie wyników głosowania 20 zdjęć, które uzyskają najwięcej głosów internautów.

6. Aby oddać swój głos w drugim etapie należy wejść na stronę www.elektrobohater.pl/konkurs i kliknąć w wybrane zdjęcie.

7. System głosowania umożliwia tylko jednorazowe zagłosowanie na pojedyncze zdjęcie.

8. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

d. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

e. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

9. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 (słownie: dwadzieścia i) osób.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem nagród laureatom.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika i Laureata. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

4. W celu umożliwienia wydania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych laureat zobowiązany jest przesłać wiadomość zwrotną na zawierającą jego zgodę na niniejszy Regulamin oraz na udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel. kontaktowego. Treść zgody, jaka powinna być dołączona w wiadomości Uczestnika: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WAGO Elwag  moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres email  oraz ich udostępnienie WAGO Elwag w celu wydania Nagrody”.

5. 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków wskazanych w pkt powyżej, laureat traci prawo do nagrody. Uczestnikom Konkursu i laureatom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia ostatecznej listy Laureatów Konkursu, a dane osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej.

7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom i laureatom przysługuje:

8. - prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. - prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją z Nagrody przez Laureata. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom.

10. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: wago.pl@wago.com

VII. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem Konkursu.

2. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Konkursu, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.

4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa autorskie

1. Zgłoszenie propozycji do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tej propozycji na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do propozycji złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Propozycje mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.

3. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do propozycji, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji.

4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji.

6. Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest na stronie na http://www.elektrobohater.pl/regulamin-konkurs.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na ww. stronach

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).